Cách làm báo cáo giao dịch liên kết

  -  
HomeTin Tức Hướng dẫn biện pháp có tác dụng báo cáo giao dịch liên kết – Kê knhị thông tin

Các bên gồm giao dịch liên kết phải tiến hành kê knhị khi hai bên có quan hệ liên kết thực hiện các giao dịch Khi nộp hồ sơ quyết tân oán thuế thu nhập doanh nghiệp, bảng knhì cácgiao dịch liên kết thực hiện theo quy định tại nghị định 20/2017/NĐ-CP. Kế tân oán IACTP Hà Nội xin phân tách sẻ chi tiết cách làm report giao dịch liên kết trong bài xích sau đây.

Bạn đang xem: Cách làm báo cáo giao dịch liên kết

*

Cách thức làm báo cáo giao dịch liên kết với những bước đơn giản

Cách làm report giao dịch liên kết hiện hành.

Đ.1. Trường hợp người nộp thuế được miễn lập Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết theo quy định tại điểm a hoặc điểm c khoản 2 Điều 11 Nghị định số 20/2017/NĐ-CP và đã kê knhị đánh dấu (x) vào cột 3 tại cái a hoặc dòng c chỉ tiêu miễn lập Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết của Mục II Mẫu số 01 hẳn nhiên Nghị định số 20/2017/NĐ-CP thực hiện kê khai mục này như sau:

Cột (3), (7) cùng (12): Kê knhì như hướng dẫn tại phần Đ.2 Phụ lục dưới đây.Cột (4), (5), (6), (8), (9), (10) và (11): Người nộp thuế để trống không kê khai.

Đối với trường hợp người nộp thuế được miễn lập Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết (report cho doanh nghiệp tất cả giao dịch liên kết) theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 11 Nghị định số 20/2017/NĐ-CP, tổng giá trị tất cả các giao dịch liên kết phát sinh trong kỳ tính thuế làm căn cứ xác định điều kiện được miễn trừ được tính bằng (=) tổng giá chỉ trị tại Cột (3) cộng (+) Cột (7) của mẫu chỉ tiêu “Tổng giá bán trị giao dịch gây ra từ hoạt động liên kết”.

Đ.2. Người nộp thuế không thuộc trường hợp được miễn lập Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết tại điểm a hoặc điểm c khoản 2 Điều 11 Nghị định số 20/2017/NĐ-CP.. kê knhì như sau:

*

Hướng dẫn kê knhì thông tin xác định giá chỉ giao dịch liên kếtvào mẫu số 01 hẳn nhiên Nghị định 20 năm 2017 của Chính phủ, doanh nghiệp thuộc trường hợp miễn lập hồ sơ thì thực hiện các bước làm báo cáo giao dịch liên kết như sau:

– Chỉ tiêu “Tổng giá bán trị giao dịch tạo nên từ hoạt động khiếp doanh”:

Cột (3): Ghi tổng giá chỉ trị lợi nhuận xuất bán cho các bên liên kết với các mặt độc lập, bao gồm: Doanh thu bán sản phẩm cùng cung cấp dịch vụ, doanh thu hoạt động tài thiết yếu cùng thu nhập không giống (ko bao gồm những khoản thu hộ).Cột (7): Ghi tổng giá chỉ trị chi phí phải trả cho các bên liên kết cùng các bên độc lập, bao gồm: Chi tiêu hàng hóa cùng dịch vụ thiết lập vào, ngân sách tài chính, ngân sách bán hàng, ngân sách quản lý doanh nghiệp và ngân sách không giống (ko bao gồm các khoản chi hộ).Cột (4), (5), (6), (8), (9), (10), (11), (12) và (13): Để trống ko phải kê knhì.

– Chỉ tiêu “Tổng giá chỉ trị giao dịch tạo ra từ hoạt động liên kết”:

Cột (3), (4), (7) và (8): Ghi tổng giá trị tại các ô tương ứng với từng chỉ tiêu Hàng hóa cộng (+) Dịch vụ.

– Chỉ tiêu “Hàng hóa”:

Cột (3), (4), (7) với (8): Ghi tổng giá trị tại các ô tương ứng với những chỉ tiêu Hàng hóa hình thành tài sản cố định cộng (+) Hàng hóa ko hình thành tài sản cố định.

– Chỉ tiêu “Hàng hóa hiện ra tài sản cố định” với các chiếc chi tiết “Bên liên kết A”, “Bên liên kết B”,…:

Cột (3) với (7): Ghi tổng giá bán trị gây ra từ cài đặt hoặc bán tài sản cố định của người nộp thuế với các bên liên kết theo giá chỉ trị tại sổ kế toán.Cột (4) và (8): Ghi tổng giá trị tạo ra từ sở hữu hoặc bán tài sản cố định với các mặt liên kết được xác định theo phương pháp xác định giá chỉ tương ứng tại Cột (6) và (10).

– Chỉ tiêu “Hàng hóa không có mặt tài sản cố định” cùng những mẫu đưa ra tiết “Bên liên kết A”, “Bên liên kết B”,…:

Cột (3) cùng (7): Ghi tổng giá chỉ trị tạo ra từ tải hoặc bán hàng hóa không phải là tài sản cố định của người nộp thuế với những mặt liên kết theo giá trị tại sổ kế toán.Cột (4) cùng (8): Ghi tổng giá trị tạo nên từ cài đặt hoặc bán sản phẩm hóa ko phải là tài sản cố định của người nộp thuế với các mặt liên kết được xác định theo phương pháp xác định giá bán tương ứng tại Cột (6) cùng (10).

Xem thêm: Cách Xem Các Chương Trình Chạy Ẩn Trên Máy Tính, Laptop Windows 7, 8, 10

– Chỉ tiêu “Dịch vụ”:

Cột (3), (4), (7) cùng (8): Ghi tổng giá trị tại các ô tương ứng với các chỉ tiêu “Nghiên cứu, phân phát triển” cộng (+) “Quảng cáo, tiếp thị” cộng (+) “Quản lý sale và tư vấn, đào tạo” cộng (+) “Hoạt động tài chính” cộng (+) “Dịch vụ khác”.– Các chỉ tiêu “Nghiên cứu, phát triển”; “Quảng cáo, tiếp thị”; “Quản lý marketing cùng tư vấn, đào tạo”; “Hoạt động tài thiết yếu và Dịch vụ khác”, và đưa ra tiết theo từng “Bên liên kết A”, “Bên liên kết B”,…:Cột (3) cùng (7): Ghi tổng giá bán trị từng loại dịch vụ tạo ra từ giao dịch với những mặt liên kết được ghi nhận theo giá trị ghi tại sổ kế toán.Cột (4) và (8): Ghi tổng giá bán trị từng loại dịch vụ tạo ra từ giao dịch với những bên liên kết được xác định theo phương pháp xác định giá bán tương ứng tại Cột (6) cùng Cột (10).

– Cột (6) và (10): Ghi tương ứng với từng chỉ tiêu theo từng mặt liên kết ký kết hiệu viết tắt thương hiệu phương pháp xác định giá của giao dịch liên kết cấu thành giá bán trị bán cho bên liên kết với giá trị cài vào từ bên liên kết của người nộp thuế xác định theo Hồ sơ xác định giá chỉ giao dịch liên kết theo quy định tại Điều 7 Nghị định số 20/2017/NĐ-CPhường. với hướng dẫn tại Điều 3 Thông tư 41/2017/TT-BTC, cụ thể như sau:

P1.1: Phương pháp đối chiếu giá giao dịch liên kết với giá giao dịch độc lập (phương pháp so sánh giá giao dịch độc lập).P1.2: Phương pháp đối chiếu giá bán giao dịch độc lập của những sản phẩm được niêm yết giá bán công khai minh bạch trên các sàn giao dịch hàng hóa, dịch vụ vào nước với quốc tế.P2.1: Phương pháp đối chiếu tỷ suất lợi gộp bên trên lệch giá (phương pháp giá thành lại).P2.2: Phương pháp đối chiếu tỷ suất lợi gộp trên giá bán vốn (phương pháp giá vốn cộng lãi).P2.3: Phương pháp đối chiếu tỷ suất lợi nhuận thuần.P3: Phương pháp phân bổ lợi nhuận giữa các bên liên kết.

Ví dụ một trường hợp làm cho report giao dịch liên kếttại cột (6) với cột (10)

+ Mua đồ đạc từ bên liên kết A trên cơ sở phương pháp so sánh giá chỉ giao dịch độc lập, tại mẫu chỉ tiêu Hàng hóa sinh ra tài sản cố định từ mặt liên kết A Cột (10): Ghi P1.1.

+ Thu chi phí dịch vụ quản lý cung cấp mang đến mặt liên kết B trên cơ sở phương pháp giá bán vốn cộng lãi, tại dòng chỉ tiêu Quản lý marketing cùng tư vấn, đào tạo cho mặt liên kết B Cột (6): Ghi P2.2.

– Cột (5) với (9): Ghi tổng giá chỉ trị được xác định theo công thức tính tại Mẫu số 01 của Phụ lục ban hành hẳn nhiên Nghị định số 20/2017/NĐ-CP.

– Cột (11): Ghi lợi nhuận tăng bởi vì xác định lại theo giá chỉ giao dịch độc lập.

– Cột (12): Ghi lần lượt tổng giá bán trị thu hộ, tổng giá bán trị chi hộ, tổng giá trị lợi nhuận phân bổ mang đến cơ sở thường trú, tổng giá bán trị chi phí phân bổ mang đến cơ sở thường trú gây ra trong kỳ tính thuế.

Xem thêm: Cách Giải Hệ Phương Trình 3 Ẩn Bằng Máy Tính, Casio Fx 570Vn Plus

– Cột (13): Ghi theo hướng dẫn tại Mẫu số 01 của Phụ lục phát hành cố nhiên Nghị định số 20/2017/NĐ-CPhường. tương ứng với từng giao dịch thuộc phạm vi APA và để trống những ô tương ứng với các chiếc chỉ tiêu ghi số liệu tổng giá trị.